İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanı 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ile genişletilmiş, 6360 sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile de yeniden tanımlanarak İzmir İl Mülki Sınırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırı haline getirilmiştir. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir belediyelerine verilen yetkiler arasında ulaşıma yönelik planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak da zorunluluk olarak yer almaktadır.

Büyükşehir belediye sınırlarının bu şekilde genişletilmesi beraberinde il mülki sınırları içerisinde il sınırının tamamını kapsayacak şekilde ve hinterlandı ile ilişkisini de kurarak ulaşım ana planı, otopark master planı, sürdürülebilir kentsel lojistik planı gibi üst ölçekli planların yapılması hem yasal olarak hem de sürdürülebilir ulaşımın sağlanması açısından zorunluluk haline gelmiştir. Ancak üst ölçekli olarak kent bütününde yapılan planlar özel niteliği olan kent parçalarına (kentsel sit alanları, arkeolojik sit alanları, doğal sit alanları vb. koruma alanları) plan hiyerarşisi gereği yeterli detayda kararlar ortaya koymamaktadır. Bu sebeple söz konusu özel nitelikli alanlara özel planlama çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın yapılası ihtiyacı da bu sebepten dolayı ortaya çıkmıştır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak İlçesi sınırları içerisinde yer alan, 2007 yılında Bakanlar kurulu tarafından “İzmir Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı” ilan edilen alanda İzmir Tarihi Kent Merkezi sürdürülebilir lojistik planı hazırlama kararı almıştır. Söz konusu alan, Kemeraltı Çarşısını içine alarak Kadifekale’ye uzanan 252 Hektar alanı kapsamaktadır.

İzmir Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı, sınırları içerisinde bulundurduğu ticaret alanları ve konut alanları sebebiyle yük hareketliliğinin, yaya hareketliliğinin ve özel araç hareketliliğinin yüksek olduğu bir alandır. Ayrıca alanın tarihi kent merkezi olmasının yanında, kültürel ve arkeolojik niteliğinin de olması, yoğun turistik amaçlı ziyaretlerin oluşmasına da sebep olmaktadır.

İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın amacı yenileme alanı içerisindeki yük hareketliliğini planlamak planlayarak politika ve öneriler oluşturmaktır. Bunu yaparken de alandaki yaya, özel araç, turistik amaçlı hareketleri de lojistikle bir bütün olarak ele alıp değerlendirme yapmak ve bu konularda da politika ve öneriler geliştirmektir.

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
+90 232 293 13 31
biyep@izmir.bel.tr

BİZİ TAKİP EDİN!